ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής «AS»), με έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει πανελλαδικό διαγωνισμό με τίτλο «AS BABY SHOWER ΔΩΡΑ», οι νικητές του οποίου θα αναδειχθούν με κλήρωση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μέσα από την ιστοσελίδα www.astoysbabyshower.gr. Μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή του από την ίδια ιστοσελίδα, καθώς και από τη σελίδα Facebook της ΑS (AS Company "Το Καλό Παιχνίδι"). Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι συμπληρώσουν πλήρως την ειδική φόρμα συμμετοχής και αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα  www.astoysbabyshower.gr.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός ξεκινά την 20/11/2020 και θα λήξει 2/12/2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Μετά τη λήξη δεν θα είναι δυνατή, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «συμμετέχοντες»). Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό στελέχη και υπάλληλοι /εργαζόμενοι της AS και των θυγατρικών της εταιριών, σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντων της AS.

ΝΙΚΗΤΕΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/, στα γραφεία της AS Αθήνας, επί της οδού Ιωνίου 6, στις  3/12/2020. Θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Ο κάθε ένας από τους τρείς νικητές θα κερδίσει ως δώρο, ένα κουτί με βρεφικά παιχνίδια baby clementoni της AS, λιανικής αξίας τουλάχιστον εκατό ευρώ (+100 ευρώ). Κάθε αναπληρωματικός θα έχει δικαίωμα στο δώρο κατά τη σειρά ανάδειξής του, εάν κάποιος ή κάποιοι νικητές αρνηθούν το δώρο ή δεν βρεθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι τις 6/12/2020, αφού προηγηθεί επικοινωνία και επιβεβαίωσή τους. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.astoysbabyshower.gr.  Για το σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων παρέχει στην AS την συγκατάθεσή του για την ανάρτηση του ονοματεπώνυμού του στην παραπάνω ιστοσελίδα, εφόσον κληρωθεί ως νικητής (ή αναπληρωματικός που κληθεί στη θέση νικητή), καθώς και την χρήση των δεδομένων που θα συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής, για την επικοινωνία αρμόδιου στελέχους της AS μαζί του.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να  συμπληρώσει εμπρόθεσμα την ειδική φόρμα συμμετοχής με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Όνομα:
  2. Επώνυμο:
  3. Τηλ:
  4. Email:
  5. Διεύθυνση:
  6. Τ.Κ:
  7. φύλο μωρού
  8. Αποδοχή των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού
  9. Αποδοχή/ μη αποδοχή αποστολής ενημερωτικών newsletter από την AS Company.

Η αποδοχή της αποστολής ενημερωτικών newsletter είναι προαιρετική και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν και δεσμεύονται ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ίδιους. Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ως συμμετοχή θεωρείται η πρώτη δήλωση συμμετοχής  του και δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν επόμενες δηλώσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Ο κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από αρμόδιο της AS και με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία υποχρεούται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και πιθανώς περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Εάν δεν απαντήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού από το διαγωνισμό, χάνει το σχετικό δικαίωμα στο δώρο και η AS θα προχωρήσει σε επικοινωνία με αναπληρωματικό νικητή, κατά τη σειρά της κλήρωσής του.

Αφού ενημερωθούν οι τελικοι νικητές κατά τα ανωτέρω, τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στη σελίδα www.astoysbabyshower.gr.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, σύμφωνα με τη συνεννόηση που θα προηγηθεί μεταξύ αυτών και της AS. H AS δεν φέρει καμία ευθύνη μετά την αποδεδειγμένη αποστολή των δώρων προς τους νικητές, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η επιλογή των δώρων ανήκει αποκλειστικά στην ευχέρεια της AS. Σε περίπτωση που ενδεχομένως ματαιωθεί ο Διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της εταιρίας για την Αποστολή του δώρου ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η AS συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών στο πλαίσιο και για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και μόνο. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων διατηρούνται από την εταιρία και χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των στοιχείων και την ταυτοποίηση των νικητών, την επικοινωνία με τους νικητές και την αποστολή των δώρων σε αυτούς. Μετά την αποστολή των δώρων, η AS δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και όλα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων διαγράφονται.

Εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί την αποστολή ενημερωτικών newsletter, η AS θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αυτών, προκειμένου για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρίας (π.χ. αποστολή διαφημιστικού υλικού, προωθητικών ενεργειών, νέων προϊόντων, προσφορών, διαγωνισμών, κ.λ.π.). Σε οποιοδήποτε χρόνο, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν να μην λαμβάνουν ενημερώσεις από την εταιρία, δύνανται να διαγραφούν από τους παραλήπτες των newsletter της AS, χωρίς να διατηρηθεί πλέον από την εταιρία ούτε η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται και τηρούνται από την AS για τους σκοπούς και το χρόνο που αναφέρονται παραπάνω, σε συμμόρφωση προς τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από εμάς στην έδρα μας, επί της οδού Ιωνίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι για τα ανωτέρω εργαζόμενοι της AS, καθώς και οι τρίτοι εκτελούντες επεξεργασία, που είναι αναγκαίοι για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή/ και διαγωνισμού ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας δεν θα παραδίδονται σε τρίτους για άλλους σκοπούς, ούτε θα μεταφέρονται στο εξωτερικό, εντός ή εκτός της ΕΕ.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών, την επικοινωνία και την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της AS πατήστε εδώ.  Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr ή τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας μας, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θεωρείτε μη επαρκή τη θέση της εταιρίας μας ή ότι δεν είναι νόμιμη, μπορείτε να απευθύνεστε στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr, τηλ. 30-210 6475600).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κάθε συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη έναντι της εταιρίας και παντός τρίτου. Κάθε συμπεριφορά αντίθετη προς τα ανωτέρω, θα θέτει επιπλέον τον συμμετέχοντα εκτός Διαγωνισμού, κατ’ απόλυτη κρίση της AS.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων δηλώνει και δεσμεύεται ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό παρέχει τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία: για την προβολή του διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, των δώρων και των ονοματεπωνύμων των νικητών για λόγους διαφάνειας και για διαφημιστικούς σκοπούς, μέσω του έντυπου ή/ και ηλεκτρονικού τύπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατ’ επιλογή της AS με τους τρόπους που αναγράφονται στους παρόντες όρους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η AS δεν μπορεί αντικειμενικά να διασταυρώσει πλήρως την αλήθεια και νομιμότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Κάθε διαπιστωμένη αναλήθεια ή παράλειψη στα ζητούμενα στοιχεία, καθώς και κάθε παράβαση του Νόμου, σε οποιαδήποτε μορφή, δίνει στην AS το δικαίωμα αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Τα δώρα-έπαθλα δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με χρήματα ή άλλα δώρα. Αποκλείεται η ευθύνη της AS με βάση τις διατάξεις περί ευθύνης πωλητή. Η υποχρέωση και ευθύνη της AS ολοκληρώνεται με την αποστολή των δώρων στους επιβεβαιωμένους νικητές. Η σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των δώρων, είναι αποκλειστική ευθύνη του παραλήπτη τους.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Η AS διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση και ελεύθερη βούλησή της, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (ενδεικτικά: παράταση ή συντόμευση, μερική ή ολική ακύρωση, ματαίωση, αλλαγή δώρων διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό). Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα  www.astoysbabyshower.gr. Η AS δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε επηρεάζει το διαγωνισμό και την εξέλιξη του ή τη συμμετοχή προσώπων σ’ αυτόν, εάν αυτό οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας. Δεν φέρει, επίσης, καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προγράμματα, προσβασιμότητα κλπ., εφόσον δεν μπορεί να αποδοθεί σε άμεση ενέργεια της ιδίας και των προστηθέντων της.  Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού και εντός εύλογου χρόνου, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας λόγω της συμμετοχής κάποιου προσώπου στο διαγωνισμό και δεν θα γίνει καμία χρήση αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Image

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο newsletter της AS και μάθε πρώτος για νέα προϊόντα και αποκλειστικές προσφορές