ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής «AS»), με έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει πανελλαδικό διαγωνισμό με τίτλο «AS BABY SHOWER ΔΩΡΑ», οι νικητές του οποίου θα αναδειχθούν με κλήρωση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μέσα από την ιστοσελίδα www.astoysbabyshower.gr. Μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή του από την ίδια ιστοσελίδα, καθώς και από τη σελίδα Facebook της ΑS (AS Company "Το Καλό Παιχνίδι"). Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι συμπληρώσουν πλήρως την ειδική φόρμα συμμετοχής και αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα  www.astoysbabyshower.gr.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός ξεκινά την 10/6/2021 και θα λήξει 23/6/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. Μετά τη λήξη δεν θα είναι δυνατή, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε συμμετοχή.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «συμμετέχοντες»). Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό στελέχη και υπάλληλοι /εργαζόμενοι της AS και των θυγατρικών της εταιριών, σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντων της AS.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/, στα γραφεία της AS Αθήνας, επί της οδού Ιωνίου 6, στις  24/06/2021. Θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Ο κάθε ένας από τους τρείς νικητές θα κερδίσει ως δώρο, ένα κουτί με βρεφικά παιχνίδια baby clementoni & toomies της AS, λιανικής αξίας τουλάχιστον εκατό ευρώ (+100 ευρώ). Κάθε αναπληρωματικός θα έχει δικαίωμα στο δώρο κατά τη σειρά ανάδειξής του, εάν κάποιος ή κάποιοι νικητές αρνηθούν το δώρο ή δεν βρεθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι τις 25/06/2021, αφού προηγηθεί επικοινωνία και επιβεβαίωσή τους. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.astoysbabyshower.gr.  Για το σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων παρέχει στην AS την συγκατάθεσή του για την ανάρτηση του ονοματεπώνυμού του στην παραπάνω ιστοσελίδα, εφόσον κληρωθεί ως νικητής (ή αναπληρωματικός που κληθεί στη θέση νικητή), καθώς και την χρήση των δεδομένων που θα συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής, για την επικοινωνία αρμόδιου στελέχους της AS μαζί του.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να  συμπληρώσει εμπρόθεσμα την ειδική φόρμα συμμετοχής με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Όνομα:
  • Επώνυμο:
  • Τηλ:
  • Email:
  • Διεύθυνση:
  • Τ.Κ:
  • Αποδοχή των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού
  • Αποδοχή/ μη αποδοχή αποστολής ενημερωτικών newsletter από την AS Company.

Η αποδοχή της αποστολής ενημερωτικών newsletter είναι προαιρετική και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν και δεσμεύονται ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ίδιους. Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ως συμμετοχή θεωρείται η πρώτη δήλωση συμμετοχής  του και δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν επόμενες δηλώσεις.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Ο κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από αρμόδιο της AS και με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία υποχρεούται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και πιθανώς περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Εάν δεν απαντήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού από το διαγωνισμό, χάνει το σχετικό δικαίωμα στο δώρο και η AS θα προχωρήσει σε επικοινωνία με αναπληρωματικό νικητή, κατά τη σειρά της κλήρωσής του.

 

Αφού ενημερωθούν οι τελικοι νικητές κατά τα ανωτέρω, τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στη σελίδα www.astoysbabyshower.gr.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, σύμφωνα με τη συνεννόηση που θα προηγηθεί μεταξύ αυτών και της AS. H AS δεν φέρει καμία ευθύνη μετά την αποδεδειγμένη αποστολή των δώρων προς τους νικητές, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η επιλογή των δώρων ανήκει αποκλειστικά στην ευχέρεια της AS. Σε περίπτωση που ενδεχομένως ματαιωθεί ο Διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της εταιρίας για την Αποστολή του δώρου ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  1. Η διοργανώτρια εταιρεία AS COMPANY, (στο εξής «Διοργανώτρια») δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, ενδεικτικώς ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, φύλο μωρού, ηλικία κ.α., με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τους τη διενέργεια του διαγωνισμού και της κλήρωσης, όπως και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόδοσης και παραλαβής του δώρου (giveaway), πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 – GDPR. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, δια της συμμετοχής τους με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων βημάτων συμμετοχής, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια, στην εκ μέρους της επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή/και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών του διαγωνισμού δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας του παρόντος διαγωνισμού.
  2. Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση τυχόν ύπαρξης τεχνικού προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο), στην οποία φιλοξενείται. Λαμβάνοντας μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι νικητές παρέχουν προς τη Διοργανώτρια τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους και αποδέχονται ρητώς τον όρο ότι η εικόνα τους, είτε ως στοιχείο φωτογραφικής αναπαράστασης ή/και ως αντικείμενο αποτύπωσης σε σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας με ήχο (βίντεο) δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των προωθητικών της σκοπών. Το ανωτέρω αποκτηθέν υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Διοργανώτρια χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση. Αδικαιολόγητη άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε ανακοίνωση ή διαδικτυακή ανάρτηση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα και η φωτογραφία τους ή/και βίντεο σε ιστότοπους χρήσης και εκμετάλλευσης της Διοργανώτριας ή συνεργαζόμενης εταιρείας, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί ή ανακαλέσει τη χορήγηση του δώρου ή δώρων (Giveaways).
  3. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού και στην απόδοση των giveaways. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους για το μέλλον με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr οπότε και θα παύσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.
  4. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση σε διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση, διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, που παρέχουν στη Διοργανώτρια για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και τηρούνται στο αρχείο αυτής, σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 - GDPR. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, απαιτείται η αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία που τηρεί η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο ανταπόκρισής της στα αιτήματα των υποκειμένων – φυσικών προσώπων – συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπούς που διαλαμβάνονται ανωτέρω, δηλαδή για τη διενέργεια του διαγωνισμού, της κλήρωσης και την απόδοση και παραλαβή των giveaways.
  5. Εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί την αποστολή ενημερωτικών newsletter, η AS θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αυτών, προκειμένου για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρίας (π.χ. αποστολή διαφημιστικού υλικού, προωθητικών ενεργειών, νέων προϊόντων, προσφορών, διαγωνισμών, κ.λ.π.). Σε οποιοδήποτε χρόνο, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν να μην λαμβάνουν ενημερώσεις από την εταιρία, δύνανται να διαγραφούν από τους παραλήπτες των newsletter της AS, χωρίς να διατηρηθεί πλέον από την εταιρία ούτε η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κάθε συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη έναντι της εταιρίας και παντός τρίτου. Κάθε συμπεριφορά αντίθετη προς τα ανωτέρω, θα θέτει επιπλέον τον συμμετέχοντα εκτός Διαγωνισμού, κατ’ απόλυτη κρίση της AS.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων δηλώνει και δεσμεύεται ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η AS δεν μπορεί αντικειμενικά να διασταυρώσει πλήρως την αλήθεια και νομιμότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Κάθε διαπιστωμένη αναλήθεια ή παράλειψη στα ζητούμενα στοιχεία, καθώς και κάθε παράβαση του Νόμου, σε οποιαδήποτε μορφή, δίνει στην AS το δικαίωμα αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Τα δώρα-έπαθλα δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με χρήματα ή άλλα δώρα. Αποκλείεται η ευθύνη της AS με βάση τις διατάξεις περί ευθύνης πωλητή. Η υποχρέωση και ευθύνη της AS ολοκληρώνεται με την αποστολή των δώρων στους επιβεβαιωμένους νικητές. Η σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των δώρων, είναι αποκλειστική ευθύνη του παραλήπτη τους.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Η AS διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση και ελεύθερη βούλησή της, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (ενδεικτικά: παράταση ή συντόμευση, μερική ή ολική ακύρωση, ματαίωση, αλλαγή δώρων διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό). Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα  www.astoysbabyshower.gr. Η AS δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε επηρεάζει το διαγωνισμό και την εξέλιξη του ή τη συμμετοχή προσώπων σ’ αυτόν, εάν αυτό οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας. Δεν φέρει, επίσης, καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προγράμματα, προσβασιμότητα κλπ., εφόσον δεν μπορεί να αποδοθεί σε άμεση ενέργεια της ιδίας και των προστηθέντων της.  Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού και εντός εύλογου χρόνου, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας λόγω της συμμετοχής κάποιου προσώπου στο διαγωνισμό και δεν θα γίνει καμία χρήση αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Image

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο newsletter της AS και μάθε πρώτος για νέα προϊόντα και αποκλειστικές προσφορές